រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

ប្រកាសស្តីពី ការទទួលស្គាល់ នាយកសាលាល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ និងសាលាស្អាត ជ័យលាភីពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ សែន ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

ប្រកាសស្តីពី ការទទួលស្គាល់ នាយកសាលាល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ គ្រូបង្រៀនល្អភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ និងសាលាស្អាត ជ័យលាភីពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ សែន ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ រួមមាន៖
១-ពានរង្វាន់សាលាស្អាត ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ បឋមសិក្សាសម្ដេច ជា ស៊ីម
២-នាយកល្អពានរង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ នាយកវិទ្យាល័យសំឡូត ស្រុកសំឡូត
៣-ពានរង្វាន់សាលាស្អាត ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥ បឋមសិក្សាបោះពោធិ៍។
៤-គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ ទី២ ទី៣ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥ គ្រូសាលាបឋមសិក្សាសម្ដេច ជា ស៊ីម
៥-គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ ទី២ ទី៣ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៧ គ្រូបឋមសិក្សាបោះពោធិ៍
៦-គ្រូបង្រៀនល្អភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១ ទី២ ទី៣ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៩ គ្រូសាលាបឋមសិក្សាសម្ដេច ជា ស៊ីម ក្រុងបាត់ដំបង។

អត្ថបទទាក់ទង