រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

តារាងតម្លៃទីផ្សារ

តារាងតម្លៃទីផ្សារ

ល.រ មុខទំនិញ ឯកតា តម្លៃ ១ ប្រេងសាំង រៀល/លីត្រ ៤,៥៥០ ២ អង្ករ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៥០០ ៣ សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៤៤,០០០ ៤ សាច់ជ្រូក រៀល/គីឡួក្រាម ៤០,០០០ ៥ សាច់មាន់ រៀល/គីឡួក្រាម ២៨,០០០ ៦ សាច់ទា រៀល/គីឡួក្រាម ១៦,០០០ ៧ ពងទា រៀល/១០ គ្រាប់ ៦,០០០ ៨ ត្រីរស់ ស្រស់...

  • 883
  • ដោយ vansolid