រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration

Home

[slider post_per_page=”4″ cat_id=”21″]

[shortcut title=”Administrative Services” title_length=30 description=” ទិដ្ឋការ និត្យាកូលកម្ម ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់សេវា ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្ទេរសិទ្ធ” description_length=90 button=”Learn More” uri=”service”]
[shortcut title=”Sectors Around Province” title_length=30 description=” ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនៃមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត” description_length=90 button=”Learn More” uri=”organization-type/organizations”]

[block-2 posts_per_page=”8″ offset=”” cat_id=”19,-67″ link_cat_id=”19″ title=”News” char=85]

[blog blog_title=”Attraction” blog_title_terms=attraction-en blog_title_taxonomy=category template=grid post_type=post taxonomy=category field=slug terms=attraction-en excerpt=true excerpt_length=120 date=false author=false post_view_count=true posts_per_page=9 title_length=50 column=3]

[block-5 title=”Announcement” cat_id=”67″ link_cat_id=”67″ posts_per_page=”8″ char=90]

[sidebar-post type_slug=”Emergency” title=”Emergency Number”]

[block-title title=”Weather”]

BATTAMBANG PROVINCE WEATHER !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=’https://weatherwidget.io/js/widget.min.js’;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,’script’,’weatherwidget-io-js’);
 

[exchange-rate title=”Exchange Rate” lang=”en” max=”7″ link=”https://www.battambang.gov.kh/en/exchange-rate-en”]

[sidebar-post date=true type_slug=”Market Index” title=”Market Index” max=9]

Read Mores : www.battambang.gov.kh/en/types/market-index