រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

អបអរសាទរ រាជធានីភ្នំពេញ ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៩ នៃគោលដៅទេសចរណ៍ដែលពេញនិយមនៅលើពិភពលោក ក្នុងឆ្នាំ២០២៤

អបអរសាទរ រាជធានីភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៩ នៃគោលដៅទេសចរណ៍ដែលពេញនិយមនៅលើពិភពលោក ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង