រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

អបអរសាទរខេត្តបាត់ដំបង ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងកម្មវិធី ទីក្រុងដែលមានពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរខេត្តបាត់ដំបង ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង ទីក្រុងដែលមានពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ តាមរយៈការបោះឆ្នោតគាំទ្រ។

អត្ថបទទាក់ទង