រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី «ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា»

រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី «ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា» ដែលត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ!

អត្ថបទទាក់ទង