រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

លទ្ធផលដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានបន្តដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ក្នុងខែកញ្ញា និងពាក្យបណ្តឹងនៅក្នុងខែតុលា ដោយបានដោះស្រាយបញ្ចប់ជាស្ថាពរចំនួន១២ករណី។ សរុបចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ រដ្ឋបាលបានដោះស្រាយបញ្ចប់បានចំនួន ២៤០ ករណី ។ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបជាព័ត៌មាន។

អត្ថបទទាក់ទង