រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

Channel Telegram របស់ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

សូមអញ្ជើញចូល Channel Telegram របស់ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិត ឆាប់រហ័ស និងច្បាស់លាស់
https://t.me/battambangadministration

អត្ថបទទាក់ទង