រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី កាលបរិច្ឆេទនៃការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារ ជាមន្រ្ដីជាប់កិច្ចសន្យា និងមន្រ្ដីស្ម័គ្រចិត្ត របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

  • 543
  • ដោយ teavvisal

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី កាលបរិច្ឆេទនៃការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារ ជាមន្រ្ដីជាប់កិច្ចសន្យា និងមន្រ្ដីស្ម័គ្រចិត្ត របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង