រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

តារាងតម្លៃទីផ្សារ

  • 903
  • ដោយ vansolid
ល.រមុខទំនិញឯកតាតម្លៃ
ប្រេងសាំងរៀល/លីត្រ៤,៥៥០
អង្កររៀល/គីឡួក្រាម២,៥០០
សាច់គោរៀល/គីឡួក្រាម៤៤,០០០
សាច់ជ្រូករៀល/គីឡួក្រាម៤០,០០០
សាច់មាន់រៀល/គីឡួក្រាម២៨,០០០
សាច់ទារៀល/គីឡួក្រាម១៦,០០០
ពងទារៀល/១០ គ្រាប់៦,០០០
ត្រីរស់ ស្រស់រៀល/គីឡួក្រាម១២,០០០
ប្រហុកសាច់រៀល/គីឡួក្រាម២០,០០០
១០ត្រីរ៉ស់រៀល/គីឡួក្រាម១២,០០០
១១អង្ករផ្កាម្លិះរៀល/គីឡួក្រាម៤,០០០
១២អង្ករផ្កាខ្ញីរៀល/គីឡួក្រាម២,៥០០
១៣អង្ករនាងមិញរៀល/គីឡួក្រាម២,៥០០
១៤សណ្តែកបាយរៀល/គីឡួក្រាម៥,៥០០
១៥សណ្តែកសៀងរៀល/គីឡួក្រាម៣,០០០
១៦អំបិល ម៉ត់រៀល/គីឡួក្រាម១,០០០
១៧អំបិល គ្រួសរៀល/គីឡួក្រាម១,០០០
១៨ស្ករសរៀល/គីឡួក្រាម៣,០០០

អត្ថបទទាក់ទង